Szkolenie zamknięte

Zmiana, kryzys, konflikt w organizacji

Warsztaty praktyczne dla pracowników i kierowników stojących w obliczu gwałtownych zmian

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Opis

Przełożeni muszą stawić czoła wyzwaniom biznesowym w okresie dekoniunktury gospodarczej, a dodatkowo sprostać rosnącym oczekiwaniom podwładnych. Zapotrzebowanie na umiejętności przywódcze w czasach dużej zmienności otoczenia bardzo rośnie.

Nie da się uniknąć tej presji. Można się jednak do trudnych warunków działania przygotować poprzez wyposażenie kierowników wszystkich szczebli w techniki zarządzania, które zwiększają ich umiejętność adaptacji. Skuteczne i sprawdzone w praktyce narzędzia i metody zarządzania zmianą prezentujemy w trakcie proponowanego szkolenia.

Cel

Konflikt, kryzys czy zmiana to elementy pojawiające się w każdej organizacji. Nie można ich uniknąć, można się na nie przygotować, a gdy już wystąpią można wyzyskać je dla wzmocnienia organizacji. Celem treningu jest dostarczenie narzędzi pracownikom przedsiębiorstwa do adaptacji w nowych warunkach jakie stwarza zmiana. Zdobycie umiejętności wykorzystania przezmian i kryzysów dla poprawy warunków i relacji w środowisku pracy.

Metoda

 • prezentacja metod zarządzania zmianą, konfliktem, kryzysem
 • analiza przypadków
 • ćwiczenia warsztatowe

Korzyści

 • Przygotowanie na nową sytuację
 • Nabycie umiejętności kształtowania odpowiednich postaw
 • Usprawnienie metod komunikacji
 • Poznanie metodologii podtrzymania zmian

Zawartość

A. Siły i okoliczności implikujące zmianę i ich wpływ na porządek wewnętrzny organizacji

 1. Najistotniejsze formy zmian
  • nowe relacje z rynkiem
  • restrukturyzacja - nowe relacje wewnętrzne
  • zmiany władzy w organizacji (fuzje, przejęcia)
 2. Różnice między zmianą planowaną i wymuszoną wraz ze strategiami postępowania

B. Praktyka zarządzania zmianą w organizacji

 1. Czym w istocie jest zmiana?
 2. Zmiana w organizacji – konsekwencje dla pracowników
 3. Proces zmiany organizacyjnej i zmiany indywidualnej
 4. Planowanie zmiany – wykorzystanie metodyki CC
 5. Zmiana w ujęciu systemowym
 6. Marketing wdrożeniowy, – czyli jak informować o zmianach
 7. „Pożegnanie”, „Bufor”, „Powitanie nowego”
 8. Przygotowanie planu zmiany (przykłady praktyczne)
 9. Jak „pożegnać” stare?
 10. Konstrukcja bufora – indywidualizacja fazy przejścia
 11. Zadania w fazie „przejścia – bufora”
 12. Zasady efektywnej komunikacji wspierającej zmiany

C. Psychologiczne aspekty zmiany, konfliktu, kryzysu w praktyce lidera

 1. Reakcje pracowników na zmiany
  • etapy reakcji (szok, obrona, przyznanie, akceptacja)
  • przejawy oporu (regresja, protesty, cyniczny stosunek do pracy)
  • wpływ oporu na przeprowadzenie zmiany
  • AZ – model indywidualnej zmiany
  • uczenie się dorosłych – praca z doświadczeniem i przekonywaniem
  • przepracowanie zmiany – praca z przekonaniami
  • typy pracowników, ich emocje i reakcje w obliczu zmiany
 2. Rola lidera w procesie zmian
  • identyfikacja lidera
  • ocena kompetencji do przewodzenia zespołowi
  • przywództwo w procesie zmian
  • motywowanie pracowników – budowanie strategii przyszłościowych
  • skuteczne wywieranie wpływu

D. Ocena efektów i utrwalenie zmian

Osoby docelowe

Kierownicy wszystkich szczebli zarządzania oraz pracownicy w szczególności narażeni na konsekwencje zmian zachodzących w środowisku zawodowym.

Prelegenci

dr Marcin Żółtak

Doktor nauk humanistycznych, trener i konsultant w zakresie szkoleń i doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent studiów magisterskich psychologicznych i pedagogicznych,  studiów podyplomowych z zarządzania kadrami oraz studium menedżerów personalnych. Zajmował stanowisko menedżera personalnego w międzynarodowych korporacjach. Łatwo nawiązuje kontakt z grupą, a dzięki jego stylowi pracy uczestnicy odkrywają swoje mocne strony i uczą się jak wykorzystać naturalne predyspozycje i talenty.