Szkolenie zamknięte

Ocena okresowa pracowników

Praktyczne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Szkolenie dostępne w formule zamkniętej w siedzibie zleceniodawcy

Opis

Niezależnie od branży i wielkości firmy ocenianie zawsze towarzyszyło pracownikowi. Ocenianie sformalizowane nie ma aż tak długiej historii. Naukowe próby znalezienia adekwatnych metod oceny pracowników przypadają na drugą połowę XIX wieku. Początkowo formalne systemy ocen były wdrażane głównie w Stanach Zjednoczonych. Obecnie ocena pracownika staje się kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji, w tym również polskich. Jej znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być wykonywana praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu planowania zasobów ludzkich, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji). Warto zatem usystematyzować wiedzę dotyczącą budowania i wdrażania efektywnego systemu ocen oraz w praktyce pogłębić umiejętności związane z konstruktywnym komunikowania się w sytuacji oceny, oraz przeanalizować problemy i błędy popełniane w trakcie ocen.

Korzyści

Uczestnicy poznają zasady budowania efektywnego systemu ocen okresowych oraz możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej, a także zasady posługiwania się formularzami oceny. Zapoznają się także z metodami ocen okresowych, regułami dotyczącymi częstotliwości oceniania
i najczęstszymi problemami i błędami popełnianymi w trakcie ocen.

Zawartość

1. System ocen okresowych:

 • specyfika systemu ocen okresowych,
 • budowanie efektywnego systemu ocen,
 • czynniki kształtujące oceny pracowników,
 • cele i funkcje systemu ocen,
 • uczestnicy procesu oceniania,
 • zasady realizowania procesu oceny,
 • arkusze ocen okresowych,
 • wdrażanie systemu.

2. Metody oceny:

 • metody oceny absolutnej,
 • metody oceny relatywnej,
 • metody oceny kadry kierowniczej,
 • charakterystyka systemu oceny 360 stopni.

3. Rozmowy oceniające:

 • istota rozmowy oceniającej,
 • praktyka rozmów oceniających,
 • praktyka rozmów oceniających,
 • przygotowanie się do rozmowy,
 • sterowanie przebiegiem rozmowy,
 • błędy w rozmowach.

4. Wykorzystanie wyników systemu ocen:

 • informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego,
 • potencjalne sposoby wykorzystania wyników,
 • analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników
  z wykorzystania systemu.

5. Ocenianie okresowe pracowników w praktyce:

 • ocena okresowa w świetle opinii pracowników i kadry kierowniczej
 • możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu,

6. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem ćwiczeń zespołowych i studium przypadku.

Osoby docelowe

 • managerowie działów HR,
 • osoby odpowiedzialne za politykę oceniania,
 • specjaliści i  pracownicy działów HR,
 • osoby opracowujące systemy oceny pracowników.

Prelegenci

Anna Bęczkowska

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing, doktor nauk humanistycznych. Była członkiem zespołu do spraw jakości kształcenia, zajmowała się m.in. okresową ewaluacją pracy kadry dydaktycznej. Wykładowca akademicki i autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, głównie z zakresu doskonalenia zasobów ludzkich. Specjalizuje się w: andragogice, psychologii zarządzania, komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.