Blended learning

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa, 21.11.2023-5.12.2023

Centrum Golden Floor Prosta, ul. Prosta 69

Opis

Praktyczny kurs " Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska" łączy w sobie warsztaty stacjonarne, szkolenia online oraz praktyczne narzędzia na pendrive. Wszystko po to, aby uczestnicy mogli jak najlepiej wypełniać narzucone prawem obowiązki środowiskowe, uzyskać niezbędne pozwolenia i przygotować sprawozdanie do Marszałka i raport do KOBIZE.

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu, którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie obowiązków środowiskowych, które spoczywają na przedsiębiorcach i zgodnym z obowiązującym prawem gospodarowaniu odpadami. Dzięki aktywnym warsztatom z wypełniania dokumentacji od podstaw i „krok po kroku” przez prelegenta na ekranie każdy uczestnik zdobędzie cenne praktyczne umiejętności naliczania opłat i wypełniania sprawozdania do Marszałka i raportu do KOBIZE.

Metoda

3-tygodniowy kurs " Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska" obejmuje:

 • 2 szkolenia online w formie webinarów
 • 2 warsztaty stacjonarne w Warszawie
 • Pendrive zawierający niezbędne narzędzia, takie jak akty prawne, wzory dokumentów i zestawień, stawki opłat, kalendarz obowiązków środowiskowych, katalog odpadów.
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Ze względu na warsztatowy charakter spotkań stacjonarnych zalecane jest posiadanie przez uczestników laptopów podczas szkolenia

Korzyści

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prowadzić dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska?
 • Jakie są sankcje za naruszenia w ochronie środowiska?
 • Jak gospodarować odpadami i jak je klasyfikować?
 • W jaki sposób uzyskać pozwolenia i decyzje od właściwych organów?
 • Jakie są aktualne stawki opłat za korzystanie ze środowiska?
 • Jak sporządzać raport do KOBiZE i zbiorcze zestawienie o odpadach za 2022 i 2023 rok?

W cenie otrzymują Państwo:

 • udział w zajęciach
 • pendrive z niezbędnymi narzędziami
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • przerwę kawową* oraz lunch*

*dotyczy udziału w szkoleniach stacjonarnych

Zawartość

1. Szkolenie online: Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców, pozwolenia środowiskowe – 21.11.2023 godz. 10.00-14.00

 • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
 • Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
 • Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane
  • pozwolenia zintegrowane
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
 • Emisja do powietrza, rodzaje instalacji, inwentaryzacja emitorów
 • Proces inwestycyjny - wymogi prawne, lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; decyzja środowiskowa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji

2. Szkolenie on-line: Gospodarka opakowaniami, oleje i preparaty smarowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, F- gazy (CRO) - 22.11.2023 godz. 10.00-14.00

 • BDO - Rejestracja podmiotów wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy)/ sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oleje i preparaty smarowe
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany
 • Obowiązki wprowadzających, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję wprowadzanych na rynek opakowań, sprzętu, baterii?
 • Sprawozdawczość dotycząca opakowań/ZSEE/baterii i akumulatorów
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Opłata produktowa, publiczne kampanie edukacyjne
 • Jakie obowiązki ciążą na wprowadzającym torby na zakupy z tworzywa sztucznego, tzw. torby foliowe?
 • Nowe obowiązki dla podmiotów wprowadzających do obrotu produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych (dyrektywa SUP)
  • pobieranie opłaty w jednostkach handlu detalicznego, hurtowego, w punktach gastronomicznych udostępnienie jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych
  • prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
  • sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego
  • obowiązek zapewnienia alternatywnych opakowań
 • CRO - Podstawowe obowiązki operatorów
  • przeliczanie kilogramów czynników chłodniczego na ekwiwalenty dwutlenku węgla
  • obowiązkowe przeglądy szczelności – terminy, częstotliwość i procedury
  • centralny Rejestr Operatorów Urządzeń – rejestracja, obowiązkowe wpisy
  • przedstawienie zasad zakładania kart urządzeń w CRO oraz obowiązkowych wpisów w kartach urządzeń
  • wskazanie możliwości wystąpienia emisji z urządzeń oraz analiza informacji znajdujących się w protokołach z czynności serwisowych.
  • przedstawienie sposobu wyliczania opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji z urządzeń.

3. Szkolenie stacjonarne: Gospodarka odpadami w praktyce - Warszawa 28.11.2023 godz. 10.00-17.00

 • Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce
 • Decyzje administracyjne
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • zezwolenie na zbieranie odpadów
  • zezwolenie na transport odpadów
 • Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Obowiązki wytwórcy odpadów, zasady postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym (weryfikacja odbiorców, potwierdzanie odbioru)
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów?
 • Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowanie odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego
 • Podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach BDO i podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji
 • Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO
 • Numer rejestrowy BDO – na jakich dokumentach trzeba go umieszczać?
 • Rejestracja w BDO i logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym
 • Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu i karty ewidencji - pokaz „krok po kroku” w systemie BDO on-line na koncie użytkownika
  • statusy KPO – planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone – omówienie różnic
  • jak przekazać odpad w BDO – omówienie krok po kroku procedury wystania KPO?
  • wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO?
  • wpis w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i wywozie poza RP
  • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów?
  • odpady wytwarzane w ramach świadczenia usług (ewidencja, przekazanie)
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – wypełnianie , terminy i sposoby składania sprawozdania
 • Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów

4. Szkolenie stacjonarne: Warsztaty z naliczania opłat i wypełniania sprawozdania do Marszałka i raportu do KOBIZE – Warszawa 5.12.2023 godz. 10.00-17.00

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Obowiązujące stawki opłat za 2022 i 2023 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • KOBIZE - Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania?
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie elektronicznego raportu „krok po kroku” (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych) na konkretnych przykładach:
  • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłowni) na podstawie wskaźników
  • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie, klejenie, (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki)
  • emisja zorganizowana a niezorganizowana
  • opłata za ubytki czynników chłodniczych z klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej
  • opłata za samochody służbowe, wózki widłowe, maszyny i urządzenia
  • przeładunek paliw (benzyna, ON)
  • uzupełnianie wykazów za lata poprzednie, korekty wykazów
 • Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE
 • Obliczanie śladu węglowego w oparciu o raport KOBIZE

Czas trwania

Szkolenia online w godzinach 10.00 - 14.00

Szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00 - 17.00

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane do:

 • osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość w firmie
 • pracowników administracji
 • osób zajmujących się ewidencją odpadów i ochroną środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.