Blended learning

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa, 23.01.2023-16.02.2023

Golden Floor Plaza, Warszawa, al. Jerozolimskie 123a

Opis

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
 • planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
 • prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
 • uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa
 • prognozowania zmian w środowisku związanych z działalnością człowieka

zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie na specjalistę ds. ochrony środowiska.

Metoda

4 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia: m.in. akty prawne, wzory dokumentów i zestawień, stawki opłat, kalendarz obowiązków środowiskowych, katalog odpadów
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin po zakończeniu kursu
 • Certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

Ze względu na warsztatowy charakter spotkań stacjonarnych zalecane jest posiadanie przez uczestników laptopów podczas szkolenia (łatwiej będzie pracować z formularzami BDO).

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie teorii z praktyką: spotkania stacjonarne to warsztaty z wypełniania dokumentacji, praktyczne rozwiązania oraz dyskusja
 • Możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie
 • Gwarancja jakości - nad szkoleniem czuwa doświadczona konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, współpracująca na co dzień z organami administracji publicznej w zakresie m.in. stosowania przepisów

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Poznacie Państwo najnowsze przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska
 • Dowiecie się jaką rolę w przedsiębiorstwie pełni specjalista ds. ochrony środowiska
 • Zapoznacie się z dokumentacją oraz sposobem jej wypełniania
 • Przygotujecie się Państwo do kontroli WIOŚ

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prowadzić dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska?
 • Jakie są sankcje za naruszenia w ochronie środowiska?
 • Jak gospodarować odpadami i jak je klasyfikować?
 • W jaki sposób uzyskać pozwolenia i decyzje od właściwych organów?
 • Jakie są aktualne stawki opłat za korzystanie ze środowiska?
 • Jak sporządzać raport do KOBiZE i zbiorcze zestawienie o odpadach za 2021 i 2022 rok?

Zawartość

1. Lekcja multimedialna: Ochrona środowiska - obowiązujące przepisy, najnowsze regulacje, niezbędne dokumenty, obowiązki środowiskowe - 23 stycznia 2023

 • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
 • Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
 • Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

2. Lekcja multimedialna: Pozwolenia środowiskowe, gospodarka odpadami - 27 stycznia 2023

 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane
  • pozwolenia zintegrowane
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
 • Organy właściwe do wydawania decyzji
 • Proces inwestycyjny - wymogi prawne, lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; decyzja środowiskowa
 • Organy właściwe do wydawania decyzji
 • Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
 • Definicje i pojęcia:
  • klasyfikacja odpadów
  • odpad niebezpieczny
  • odpad komunalny
  • utrata statutu odpadów
  • produkty uboczne
  • zasada bliskości
  • opłata produktowa

3. Warsztat stacjonarny: Gospodarka odpadami w praktyce - Warszawa 2 lutego 2023

 • Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce
 • Decyzje administracyjne
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • zezwolenie na zbieranie odpadów
  • zezwolenie na transport odpadów
 • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Obowiązki wytwórcy odpadów, zasady postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym (weryfikacja odbiorców, potwierdzanie odbioru)
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów; jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów według aktualnych przepisów
 • Podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach BDO i podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji
 • Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO
 • Numer rejestrowy BDO - na jakich dokumentach trzeba go umieszczać
 • Rejestracja w BDO i logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym
 • Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu i karty ewidencji - ćwiczenie "krok po kroku" w systemie BDO online na koncie użytkownika
  • statusy KPO - planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone - omówienie różnic
  • jak przekazać odpad w BDO - omówienie krok po kroku procedury wystawiania KPO
  • wycofanie KPO - kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
  • jak dokonać wpisów w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i poza RP
  • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
  • odpady wytwarzane w ramach usług (ewidencja, przekazanie)
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2021 i 2022 rok - wypełnianie, terminy i sposoby składania sprawozdania
 • Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów

4. Lekcja multimedialna: Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, F-gazy - obowiązki przedsiębiorców - 6 lutego 2023

 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany
 • Obowiązki wprowadzających, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Rejestr BDO, ewidencje, sprawozdawczość dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
 • Opłata produktowa
 • Sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO

5. Lekcja multimedialna: Opłaty za korzystanie ze środowiska - 10 lutego 2023

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki opłat w 2021 i 2022 r.
 • Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
 • Zwolnienie z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, silniki spalinowe, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
 • Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
 • Raport do KOBiZE - kogo dotyczy, rejestracja w systemie, zasady sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE, kary

6. Warsztat stacjonarny: Warsztaty z naliczania opłat i wypełniania sprawozdania do Marszałka i raportu do KOBIZE - Warszawa 16 lutego 2023

 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Obowiązujące stawki opłat za 2021 i 2022 rok, termin i sposób przedkładania sprawozdania
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych) na konkretnych przykładach:
  • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłowni)
  • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie, klejenie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki)
  • emisja zorganizowana i niezorganizowana
  • opłata za ubytki czynników chłodniczych z klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej
  • opłaty za samochody służbowe, wózki widłowe, maszyny i urządzenia
  • uzupełnianie wykazów za lata poprzednie, korekty wykazów
  • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE
 • Dyskusja, omówienie pytań uczestników dotyczących części e-learningowej

Czas trwania

szkolenie stacjonarne w godz. 10.00 - 17.00

Osoby docelowe

 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w firmie
 • pracownicy administracji
 • osoby zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.