E-kurs mailowy

Basics of accounting and financial report analysis / Podstawy rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych

szkolenie e-learningowe w języku angielskim

Szkolenie on-line, 7-21.02.2020

E-kurs mailowy

Opis

Coraz częściej duże firmy i korporacje korzystają z zagranicznych outsourcingowych firm księgowych lub też posiadają centralne działy księgowości mieszczące się w oddziale firmy poza granicami Polski. Obieg informacji pomiędzy pracownikami działów księgowości odbywa się zazwyczaj w języku angielskim. Aby ułatwić przekazywanie dokumentacji oraz komunikowanie się pracowników przygotowaliśmy dla Państwa 3-modułowy kurs online z podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych w języku angielskim. Dzięki opracowanym materiałom, branżowe słownictwo finansowo-rachunkowe nie będzie stanowiło już bariery językowej oraz usprawni przepływ informacji. Każdy moduł zawiera podręczny słowniczek z najważniejszymi zwrotami i wyrażeniami.

Metoda

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Dzięki udziałowi w e-kursie uczestnicy zapoznają się nie tylko z zagadnieniami z obszaru rachunkowości i analizy sprawozdań, ale również otrzymają solidną lekcję branżowego języka angielskiego dotyczącego kwestii finansowych.

Zawartość

Module 1: Introduction to accounting / Wprowadzenie do rachunkowości

 • Introduction: concept, focus, components, tasks and accounting principles / Wprowadzenie: pojęcie, przedmiot, elementy składowe, zadania i zasady rachunkowości
 • Accounting law / Prawne podstawy z zakresu rachunkowości
 • National and international accounting standards / Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Introduction to bookkeeping: operation of asset, liability, income and expenditure accounts; trial balances / Podstawy księgowania - działanie kont aktywnych, pasywnych, przychodów i kosztów; zestawienie obrotów i sald
 • Chart of accounts / Zakładowy plan kont
 • Organization of accounting in the company / Organizacja rachunkowości w firmie

         Test yourself: knowledge test / Test wiedzy

Module 2: Financial statements / Sprawozdanie finansowe

 • Introduction: legal regulations concerning financial statements in Poland (requirements, content and approval) / Wprowadzenie - prawne regulacje w zakresie wymogów, zawartości i zatwierdzania sprawozdań finansowych w Polsce
 • Balance sheets / Bilans
 • Income statements / Rachunek zysków i strat
 • Statements of cash flow / Rachunek przepływów pieniężnych
 • Other components of financial statements / Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
 • Summary: components of financial statements and their interdependence / Podsumowanie - powiązanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego

         Test yourself: knowledge test / Test wiedzy

Module 3: Financial report analysis / Analiza sprawozdań finansowych

 • Introduction to financial analysis: the essence, focus, purpose and scope of financial statement analysis / Wprowadzenie do analizy finansowej - istota, przedmiot, cel i zakres analizy sprawozdań finansowych
 • Asset analysis: the structure and dynamics of assets / Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa - struktura i dynamika majątku przedsiębiorstwa
 • Financial position analysis: the structure and dynamics of capital; debt ratios / Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - struktura i dynamika kapitałów przedsiębiorstwa, wskaźniki zadłużenia
 • Performance analysis: evaluation of profitability and management efficiency / Analiza efektywności działań przedsiębiorstwa - ocena rentowności i sprawności zarządzania
 • Liquidity analysis / Analiza płynności finansowej
 • Summary: general assessment of the company's financial condition based on discriminative models / Podsumowanie - ogólna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie modeli dyskryminacyjnych

         Test yourself: knowledge test / Test wiedzy

Osoby docelowe

Do udziału w e-kursie zapraszamy właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą poznać angielskie zagadnienia i zwroty z obszaru finansów i rachunkowości, osoby pracujące w działach księgowości, działach rachunkowych, działach finansowych, działach obsługi klienta oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Prelegenci

dr Dariusz Stronka

główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego