Warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Kraków, 7.02.2020

Centrum Europrofes - Kraków, al. Krasińskiego 10/4

Opis

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Nowe przepisy odpadowe (o wytwarzaniu śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi) dotyczą zarówno dużej firmy produkcyjnej, jak fryzjerki czy sklepikarza. Za brak rejestracji w BDO Inspektorat Środowiska będzie nakładać wysokie kary. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Korzyści

Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami. Uruchomienie od 1 stycznia 2020 r. funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Znikną papierowe karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa, a dokumenty te będą musiały być sporządzane obowiązkowo w systemie teleinformatycznym po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu numeru rejestrowego BDO oraz dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

Zawartość

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
  • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych; zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
  • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
 1. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
  • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane:
   • pozwolenia zintegrowane
   • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 1. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE - przykłady praktyczne
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • Obowiązujące stawki opłat w 2019 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania, przykłady obliczeń
  • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
  • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
  • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
  • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych):
   • budowanie struktury technologicznej zakładu
   • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
   • określanie czasu pracy instalacji i źródeł
   • lista substancji raportowanych do KOBIZE
   • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją
   • emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE
   • sprawozdanie ze środków transportu
   • korekta sprawozdań
 1. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO)
  • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
  • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów - jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
  • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
  • Wytyczne dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
  • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców
   • kto musi się zarejestrować, do czego służy rejestr BDO
   • gdzie umieszczać numer rejestrowy
   • kary za brak rejestracji
   • obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, wymagane załączniki
   • stawki opłat rejestrowych i rocznych
   • zmiany w zakresie wystawiania KPO i prowadzenia ewidencji w związku z uruchomieniem BDO
  • Wypełnienie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
  • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2019 rok

Czas trwania

10.00-17.00

Osoby docelowe

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. Szczególnie zapraszamy:

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.