Warsztaty praktyczne

Rejestr BDO

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami w 2020 roku

Warszawa, 22.10.2020

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Opis

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to elektroniczna baza danych, w której gromadzone są m.in. informacje o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania. Poprzez system BDO od stycznia 2020 r. odbywa się również większość czynności związanych z gospodarką odpadami, np. tworzenie dokumentów ewidencji odpadów, składanie sprawozdań, aktualizowanie danych nt. wytwarzanych w danej firmie odpadów. Ewidencję odpadów musi prowadzić każdy posiadacz odpadów a bez wpisu w rejestrze w BDO nie można przekazywać odpadów, np. firmie transportującej.

Ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do Systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok został wydłużony następnie ponownie przeniesiony - do dnia 31 października 2020 r. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca. Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi, tzn. ewidencja ma być prowadzona w czasie rzeczywistym, tj. karta przekazania odpadów musi być wystawiona przed rozpoczęciem transportu odpadów.

 

Korzyści

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych terminów sprawozdań „odpadowych” oraz zmian w KPO i KEO, zasad prowadzenia ewidencji w BDO i prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

 

W salach, w których prowadzone są szkolenia wprowadzono procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla przebywających w nich osób.

Zawartość

 1. Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce
 2. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami (terminy ważności, kogo obowiązują, kiedy należy je uzyskać)
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 1. Klasyfikacja odpadów wg nowego katalogu odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów – ćwiczenie
 2. Możliwości przekazywania odpadów – do odbiorcy, osób fizycznych (weryfikacja odbiorców, dopuszczalne ilości, sposób potwierdzania)
 3. Prawidłowe sposoby magazynowania odpadów, jak wyznaczyć i oznakować miejsca magazynowania odpadów, planowane zmiany – projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
 4. Baza danych BDO – podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach
 5. Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO
 6. Numer rejestrowy BDO – na jakich dokumentach trzeba go umieszczać
 7. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów
 8. Rejestracja w BDO i logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkowników głównym i podrzędnym
 9. Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu
 • statusy KPO - planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone - omówienie różnic
 • jak przekazać odpad w BDO - omówienie krok po kroku procedury wysłania KPO
 • wycofanie KPO - kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
 • odrzucenie KPO - jak skorygować masę i kod odpadu
 • jak wystawić kartę na odpady powstające w wyniku świadczenia usług u klienta
 • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
 • okres przejściowy dopuszczający sporządzanie papierowych KPO, uregulowania dotyczące awarii systemu BDO
 1. Elektroniczne karty ewidencji odpadów
 • jak i kiedy dokonywać wpisów w karcie ewidencji odpadów
 • jak wypełniać KEO przy przekazaniu odpadów osobom fizycznym i poza RP
 1. Ocena nowelizacji – korzyści, błędy, uwagi, spostrzeżenia – dyskusja
 2. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2019 rok – terminy, sposób złożenia sprawozdania

Czas trwania

10.00-17.00

Osoby docelowe

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • osoby z kancelarii prawnych zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.