E-kurs mailowy

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

Szkolenie on-line, 24.04.2020-8.05.2020

E-kurs mailowy

Opis

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4-częściowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Metoda

Co kilka dni otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią interpretację sprawozdań finansowych osobom bez specjalistycznego przygotowania.

Zawartość

MODUŁ I – 24.04.2020

Wystąpienie i zaksięgowanie operacji gospodarczej

 1. Wystąpienie i zaksięgowanie transakcji gospodarczej
 2. Operacje księgowane na koniec miesiąca
 3. Rodzaje księgowań (WN/MA) i grupowanie zdarzeń gospodarczych dla celów prezentacyjnych
 4. Powiązanie kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ II – 29.04.2020

Budowa sprawozdania finansowego

 1. Budowa bilansu
 2. Struktura rachunku zysków i strat
 3. Trzy rodzaje działalności w cash flow
 4. Elementy zestawienia zmian w kapitale własnym

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ III – 06.05.2020

Analiza sprawozdania finansowego

 1. Prezentacja danych w bilansie i rachunku zysków i strat (na co należy zwrócić szczególną uwagę)
 2. Powiązanie pozycji pomiędzy bilansem i rachunkiem zysków i strat
 3. Porównanie w czasie danych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący i poprzedni

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

MODUŁ IV – 08.05.2020

Kształtowanie sprawozdania finansowego

 1. Dane w sprawozdaniu finansowym a polityka rachunkowości
 2. Zmiany oszacowań (korekty błędów z lat ubiegłych) zmiana polityki rachunkowości
 3. Cash flow – najbardziej wiarygodne źródło danych finansowych
 4. Rola biegłego rewidenta w procesie sprawozdawczości finansowej

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Osoby docelowe

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcą lub powinni rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds. produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Prelegenci

Monika Karniewska-Mazur

Posiada uprawnienia ACCA oraz CIA, członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W latach 1997–2009 pracowała w PricewaterhouseCoopers. Od 2009 r. prowadzi własną firmę IndigoAccounting i specjalizuje się m.in. w obszarze skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej dla grup kapitałowych notowanych na Giełdzie i NewConnect. Ponadto doradza spółkom/grupom kapitałowym w zakresie optymalizacji procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.