Warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

Kraków, 11.12.2020

Kraków, ul. Św. Filipa 7, sala Rubinowa

Opis

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Nowe przepisy odpadowe (o wytwarzaniu śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi) dotyczą zarówno dużej firmy produkcyjnej, jak fryzjerki czy sklepikarza. Za brak rejestracji w BDO Inspektorat Środowiska będzie nakładać wysokie kary. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Korzyści

Wraz z nowym rokiem weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami. Uruchomienie od 1 stycznia 2020 r. funkcjonalności BDO umożliwiło kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewniło podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Znikają papierowe karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa, a dokumenty te będą musiały być sporządzane obowiązkowo w systemie teleinformatycznym po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu numeru rejestrowego BDO oraz dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

 

W salach, w których prowadzone są szkolenia wprowadzono procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla przebywających w nich osób.

Zawartość

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska, pozwolenia i decyzje środowiskowe:
  • Najważniejsze przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska
  • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
  • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
  • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych; zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
  • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
  • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
  • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
   • pozwolenia zintegrowane
   • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 2. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE - przykłady praktyczne
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • Obowiązujące stawki opłat w 2020 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania
  • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
  • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
  • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
  • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych):
   • budowanie struktury technologicznej zakładu
   • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
   • określanie czasu pracy instalacji i źródeł
   • lista substancji raportowanych do KOBIZE
   • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją
   • emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE
   • sprawozdanie ze środków transportu
   • korekta sprawozdań
 3. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO)
  • Klasyfikacja odpadów według katalogu odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
  • Możliwości przekazywania odpadów - do odbiorcy, osób fizycznych (weryfikacja odbiorców, dopuszczalne ilości, sposób potwierdzania)
  • Prawidłowe sposoby magazynowania odpadów, jak wyznaczyć i oznakować miejsca magazynowania odpadów, planowane zmiany - projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
  • Baza danych BDO - podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach
  • Numer rejestrowy BDO - na jakich dokumentach trzeba go umieszczać
  • Logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym
  • Okres przejściowy dopuszczający sporządzanie papierowych KPO, uregulowania dotyczące awarii systemu BDO
  • Wypełnienie elektronicznej karty przekazania odpadu:
   • statusy KPO - planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone - omówienie różnic
   • jak przekazać odpad w BDO - omówienie krok po kroku procedury wysłania KPO
   • wycofanie KPO - kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
   • odrzucenie KPO - jak skorygować masę i kod odpadu
   • jak wystawić kartę na odpady powstające w wyniku świadczenia usług u klienta
   • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
  • Elektroniczne karty ewidencji odpadów
   • jak i kiedy dokonywać wpisów w karcie ewidencji odpadów
   • jak wypełniać KEO przy przekazaniu odpadów osobom fizycznym i poza RP
  • Ocena nowelizacji - korzyści, błędy, uwagi, spostrzeżenia- dyskusja
  • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2019 i 2020 rok składane poprzez BDO

Czas trwania

10.00-17.00

Osoby docelowe

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. Szczególnie zapraszamy:

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.