Szkolenie

KOBIZE "krok po kroku"

warsztaty z wypełniania raportu

Katowice, 7.11.2023

Opis

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań i raportów środowiskowych. Jednym z ważniejszych obowiązków nałożonym na wszystkie podmioty, których działalność powoduje emisję do powietrza gazów bądź pyłów, jest złożenie do końca lutego każdego roku raportu do KOBiZE. Posiadanie nawet jednego samochodu służbowego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, a więc i z koniecznością raportowania do bazy KOBIZE. Ponadto poprawnie sporządzony raport KOBIZE może być także podstawą do obliczania śladu węglowego czyli całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację, produkt czy usługę.

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu, którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie sporządzania raportu do KOBIZE oraz identyfikowania źródeł emisji podlegających sprawozdawczości w zakresie emisji do powietrza. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie cennych praktycznych umiejętności wypełniania i wysłania raportu do KOBIZE dzięki aktywnym warsztatom z wypełniania raportu od podstaw.

Metoda

Szkolenie stacjonarne w wybranej lokalizacji

Korzyści

 • Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

- identyfikacji źródeł emisji podlegających raportowaniu do KOBIZE

- rozróżniania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej

- zakładania konta w KOBIZE i aktualizacji danych w bazie

- samodzielnego sporządzenia raportu do KOBIZE w zakresie emisji z : samochodów służbowych i maszyn roboczych, ogrzewania, ubytków czynnika chłodniczego z klimatyzacji, zużywania preparatów chemicznych, np. farb, rozpuszczalników, klejów itp.

 • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy
 • Możliwość zadawanie pytań prelegentowi zarówno w trakcie szkolenia, jak i mailowo po szkoleniu
 • Konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu oraz sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia

 

W cenie otrzymują Państwo:

 • udział w zajęciach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • przerwę kawową oraz lunch

Zawartość

Ogólny plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
 • wyjaśnienie różnic między bazami środowiskowymi – KOBIZE/BDO/CRO/BDS
 • rejestracja i logowanie do bazy, dodawanie i usuwanie użytkowników głównych i dodatkowych
 • zakres informacji wprowadzanych do KOBIZE; jakie dane i dokumenty zgromadzić , jak prowadzić wymaganą prawem ewidencję

2. Zasady sporządzania Raportów do Krajowej bazy KOBIZE:

 • terminy i miejsca składania raportu
 • raporty za lata poprzednie
 • miejsca korzystania ze środowiska
 • emisja zorganizowana a niezorganizowana
 • wskaźniki emisji zanieczyszczeń, pomiary emisji z instalacji, karty charakterystyki, definicja LZO,
 • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • wymagane pozwolenia na emisję/ zgłoszenia instalacji
 • przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki.

3. Wypełnianie raportu „krok po kroku”- część praktyczna on-line na koncie podmiotu w systemie Krajowej Bazy:

 • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (w tym samochodów służbowych, wózków widłowych i maszyn roboczych),
 • sprawozdanie ze spalania paliw w kotłowni
 • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (malowanie, spawanie),
 • sprawozdanie z ubytków czynników chłodniczych w klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
 • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana) np. u klienta, na wolnym powietrzu, bez odciągów

4. Powiązanie systemu opłatowego składanego do Marszałka Województwa z raportem do KOBIZE

Czas trwania

Godzina 9.00 - 16.00

Osoby docelowe

Szkolenie skierowane do:

 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi, w tym odpowiedzialnych za rozliczenia i sprawozdawczość środowiskową
 • wszystkich innych osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Prelegenci

Anna Zaporowska

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.